07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

افتخاری دیگر برای مدیریت و پرسنل هتل ساسان شیراز

باز هم افتخاری دیگر برای مدیریت و پرسنل هتل ساسان شیراز. جا داره از اداره محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كل كشور و استان فارس، شرکت عامل چهارم طرح تطبیق، جامعه هتلداران استان فارس، شرکت بانیان، جناب آقاي مهندس مونسان، جناب آقای تیموری، جناب آقای دکتر امیری، جناب آقای محسن نژاد، جناب آقای زارع، جناب آقای پور جاوید، سرکار خانم منتصری، جناب آقای سیادتان، جناب آقای تهرانی، جناب آقای آبادیان، سرکار خانم رضایی، سرکار خانم عسکری، سرکار خانم دهقان و بقیه همکاران که ما رو در این امر همیاری کردند کمال تشکر و قدردانی به عمل آوریم.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
*
*
درخواست تماس
*
*

کمک خواستن؟