07132302047-09175355922 | شیراز- خیابان زند- خیابان انوری

بازیگر محبوب و مردمی کشورمان

باعث افتخار ماست که میزبان جناب آقای علی رام نورایی بازیگر محبوب و مردمی کشورمان بودیم. حضورشان را در هتل ساسان شیراز گرامی میداریم.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟