07132302028 - 09175355922  | شیراز - خیابان زند - خیابان انوری
ماه

تیر 1398

پرسپولیس

اژه انگلیسی پرسپولیس از Persepolis یونانی (Περσέπολις)، ترکیبی از پروسس (Πέρσης) و pólis (πόλις) به معنای “شهر فارسی” یا “شهر ایرانیان” است....
ادامه خواندن
ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟