07132302028 - 09175355922  | شیراز - خیابان زند - خیابان انوری

رزرواسیون اسنپ تریپ

جا دارد کمال تشکر و قدردانی را از مدیریت محترم شبکه رزرواسیون اسنپ تریپ جناب آقای مارک و جناب آقای کجوئیان و مجموعه اسنپ و اسنپ فود (جناب تیراژه، جناب علی محمدی، خانم موسوی، خانم کد خدایی، خانم بوسف زاده، خانم شاهسون، و بقیه دوستان عزیز) به عمل آوریم.

پاسخ دهید

ارسال مستقیم ایمیل
درخواست تماس

کمک خواستن؟